Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży kołder, poduszek, materaców za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep.sferado.pl.

 §1

Postanowienie ogólne

 

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.sferado.pl jest prowadzony przez Annę Nieradzik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą  SFERADO Anna Nieradzik z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 81, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 6351549565, REGON: 363391864.  

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:

Anna Nieradzik

SFERADO Anna Nieradzik
Strażacka 81,
43-382 Bielsko-Biała

2) adres poczty elektronicznej: biuro@sferado.pl

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) SFERADO – Anna Nieradzik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SFERADO Anna Nieradzik z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 81, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 6351549565, REGON: 363391864;

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez SFERADO dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.sferado.pl;

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze SFERADO niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta.

 1. Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierając podatek VAT.
 3. SFERADO zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ [2], udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 § 2

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Sklep internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego

Klienta Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies.

 1. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalnośćSklepu internetowego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem WWW https://sklep.sferado.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 stanowiącą integralna część niniejszego Regulaminu.

 §3

Rejestracja i Logowanie

 

 1. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 1. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta" dokonuje rejestracji  za pomocą formularza podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu internetowego może składać się z liter, cyfr lub znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta" jest nieodpłatne i dobrowolne.
 4. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie o dobrowolnym korzystaniu z usług Sklepu internetowego,  a także, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta.
 2. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. S
 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przez przesłanie SFERADO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sferado.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy SFERADO wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 2. SFERADO może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. SFERADO może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 1. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 § 4

Realizacja zamówień

 

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami technicznymi Strony internetowej. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia Sklepu stacjonarnego znajdującego się przy ul. Strażackiej 81, 43-382 Bielsko-Biała.
 1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
 1. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- wybór formy dostawy i płatności

- podanie danych do formularza zamówienia, zaś w przypadku Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym zamówienie może zostać złożone z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego ,

- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

- wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

- zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie SFERADO oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 1. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 1. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

- opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

- jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

- sposób płatności

- informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

- informacja o prawie do rękojmi

- w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 §5

Forma płatności

 

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

- przelewem na wskazane przez Sklep internetowy konto bankowe

- gotówką w przypadku odbioru osobistego.

 

 1. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu ….. godzin od otrzymania od SFERADO wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 4 punkt 10 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.
 2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność  przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 1. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez SFERADO  z tego tytułu.

 §6

Ceny i koszty przesyłki

 

 1. Wszystkie znajdujące się w Sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i  zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług i opł aty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka" nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty" oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 § 7

Dostawa

 

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy

- przesyłka kurierska

- odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym znajdującym się przy ul. Strażackiej 81, 43-382 Bielsko-Biała.

 1. Termin dostawy to 30 dni licząc od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru – od dnia wysłania przez SFERADO do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

 1. w przypadku wybrania przez Klienta
 2. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności płatności przelewem internetowym bankowości elektronicznej - od dnia otrzymania przez SFERADO potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność

chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

 1. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 2. SFERADO  odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klientgo otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez SFERADO.
 3. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 4. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Zamówiony towar, dostarczony do Sklepu stacjonarnego, o którym mowa w ust. 1, pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta we wskazanym Sklepie stacjonarnym przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, na wskazany przez Klienta w zamówieniu nr telefonu. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta w Sklepie stacjonarnym w godzinach jego otwarcia.

 § 8

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów  korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której SFERADO wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłać oświadczenie wraz z produktem przed upływem terminu na adres : Anna NieradzikSFERADO Anna Nieradzik, adres ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko Biała, .Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również przesłać na  adres email biuro@sferado.pl.
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w  niniejszym rozdziale.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Anna Nieradzik, SFERADO Anna Nieradzik, ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko Biała.
 4. SFERADO ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. SFERADO dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia odstąpienie od umowy przez Konsumenta, ponosi Kosument, chyba że SFERADO zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SFERADO, SFERADO nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

 § 9

Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. SFERADO jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. SFERADO ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie poprzez:

- wysłanie wiadomości email na adres biuro@sferado.pl

- listownie na adres SFERADO Anna Nierdzik ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko Biała.

 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.  Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć SFERADO dowód zakupu towaru.
 2. SFERADOrozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w ust. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt SFERADO dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w ust. 3.
 2. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SFERADO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany albo SFERADO nie uczyniło zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez SFERADO usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SFERADO. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. SFERADO może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów .
 1.  
 2. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 3. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 4. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 § 10

Gwarancja

 1. Towary objęte są gwarancją jakości, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej każdorazowo załączanej do danego towaru. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu towaru,
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady towaru.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie poprzez:

- wysłanie wiadomości email na adres biuro@sferado.pl

- listownie na adres SFERADO Anna Nierdzik ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko Biała.

 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.  Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć SFERADO dowód zakupu towaru.
 2. SFERADO rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w ust. 6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, jest zobowiązany na koszt SFERADO dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w ust. 4.
 2. Gwarant zapewnia, że towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania towaru w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej towaru powstałej z przyczyn tkwiących w towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta  usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej towaru poprzez naprawę towaru nie było możliwe, gwarant wymieni towar na wolny od wad.
 3. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni towar na wolny od wad w terminie ... dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Okres gwarancji na towar wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży towaru.
 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z towaru.
 1. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 § 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a SFERADO, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: federacja-konsumentow.org.pl.
 3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a SFERADO:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a SFERADO przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 1. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 3. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. 
 4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. SFERADO wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 §12

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Anna Nieradzik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SFERADO Anna Nieradzik z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 81, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 6351549565, REGON: 363391864.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: …………...
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie internetowym, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu produktów i usług. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży towarów, jak też ich wysyłki.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 3 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 6. Dane osobowe przekazywane będą do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru.
 7. Każdy Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 8. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 9. SFERADO zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa wyżej, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. SFERADO zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Regulaminem, umową,  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o raz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 § 13

Pozostałe

 

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://sklep.sferado.pl/pl/i/Regulamin/3
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl